تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
شایانه های ارزش درسبک زندگی امام سجاد (تحلیل محتوای دعای مکارم اخلاق)
ارزیابی آزمایشگاهی شیارشدگی در مخلوط های آسفالت شیشه ای
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی جدای ههای گاوی گوسفندی و بزی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس موجود در بانک میکروبی موسسه تحقیقات واکسن و سر مسازی رازی با استفاده از روش Short Sequence Repeats SSR sequencing
برآورد ضریب انسداد جریان بین پایه های سکوی دریایی شابلونی به کمک مدل سازی عددی
اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب، استرس وآشفتگی هیجانی افسردگی کارمندان ملی حفاری شهرستان اهواز
ویژگی های آموزش اثربخش و جذاب در مدارس
بررسی نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی بر آگاهی نوجوانان نسبت به محافظت از محیط زیست
امکانسنجی بکار گیری راهبردهای پیشگیری جرم ار طریق طراحی محیطی CPTEDدر شهر های ایران
هم پیوندی باز طراحی ساختار فضایی شهرهای طبیعی- تاریخی با محوریت برندسازی تجاری تصویر گردشگری شهر (مطالعه ی موردی: محور طاقبستان کرمانشاه)
بررسی نقش فرسایش بادی بر تخریب اراضی

  • ۹۶/۰۸/۱۷
  • سمانه