تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی بازی های رایانه ای با تاکید بر فردگرایی دیجیتال
بررسی پیامدهای ناشی از تروما در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرمان طی سالهای 88-82
An Object-Based, Multiresolution Approach for Coding of MRI Data
مدلسازی عددی انقباض درمجرای تحت فشاربرای جریان آرام
نانواکسید روی بر ویژگی های جوانه زنی بذور رازیانه تحت تنش خشکی
آمار جنایی،ابزاری کاربردی در پیشگیری از وقوع جرم
حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از خاک اره درخت راجی اصلاح شده: مطالعه تعادلی و سینتیکی
درک تعارضات میان فرهنگی و همبستگی گروهی کارکنان در سازمان، از نتایج یک پژوهش پیمایشی؛ از طریق روش های ترکیبی
نقش ارزیابی چرخه زندگی LCA در حمایت از سیستم غذایی کشاورزی پایدارسازگار با محیط زیست
بهینه سازی کاهش کدورت بدست آمده از عملیات انعقاد- لخته سازی بازیافت پروتئین پساب کارخانه ی کنسرو ماهی تون با استفاده از روش سطح پاسخ

  • ۹۶/۰۹/۱۶
  • سمانه