تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
برسی عوامل موثر درایجاد سوانح در راه آهن ناحیه سشمال و ارائه راهکارهای بخبود ایمنی از روش spc
بررسی دوام و انجام تعمیرات سازه های بتنی آسیب دیده با بتن سرامیکی
اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء
بررسی جابجایی ترکیبی در یکحفره حاوی نانو سیال با دیوارههای متحرک و چشمه حرارتی شار ثابت
ارزیابی کارآیی تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد DEA (مورد مطالعه: شرکت چوب پلاست توسکا)
بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف انگور(Vitis vinifera)با استفاده از نشانگر رتروترانسپوزونیIRAP
بررسی ویژگی های شخصی مشتریان آنلاین با میزان پذیرش بانکداری الکترونیکی
بررسی و مقایسه درختهای تصمیمگیری باینری و درخت های تصمیم گیری فازی
بررسی جذب گاززنون روی سطح گرافن نقص دار با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر رس بر تثبیت بسترهای ماسه ای با سیمان

  • ۹۶/۰۸/۱۴
  • سمانه