تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی نماد لنگر در دستبافته های عشایر بختیاری
ارزیابی عملکرد و بهره وری و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد نواحی 15 گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ناپارامتریک
اثرنقص های هندسی، سیستماتیک و خوردگی برکمانش پوسته های استوانه ای فلزی زیر اثر بارهای برشی کلی و محوری خالص
بررسی ارتباط کمالگرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویاندانشگاه باهنر کرمان
الگوریتم ژنتیک در انتخاب ویژگی
اصول توسعه پایدار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (ارائه مدلی جهت توسعه پایدار راه آهن)
بررسی تعامل موسیقی و معماری در هماهنگی فرم و عملکرد سیمای یک فضای شهری
فرمول های درآمد دولت اسلامی قواعد شرعی حاکم بر مالیات در نظام ولایت فقیه
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان فناوری اطلاعات و ارتباطات و شخصیت حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد
سرمایه های فکری معطل در بستر کارآفرینی و توسعه

  • ۹۶/۰۸/۰۷
  • سمانه