تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارائه رویکردی ترکیبی براساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی ( مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود )
بررسی نقش و تأثیر فرهنگ و آیین بر پایداری اجتماعی فضاهای عمومی شهری بومی ارائه سیاستها و راهبردها
سنتز نانوذره (AL(2)Tio(5 و بررسی خواص و فعالیت جذبی آن درحذف آلاینده مدل
امکانسنجی استفاده از سرباره کوره آهنگدازی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادهی جایگزین سیمان با رویکرد دوام در برابر یون کلراید
ارائه طرح پیشنهادی جهت طراحی مرکز حرفه آموزی معلولین آموزش پذیر
Fuzzy multi-objective project selection problem using additive weighted fuzzy programming
استفاده از روشهای زمین آمار برای پهنه بندی متغیرهای کیفی و کمی آب زیر زمینی دشت سیاخ دارنگون
شناسایی و اولویت بندی نیازهای مشتریان ویژه بانک از خدمات بانکداری اختصاصی موردکاوی : بانک کشاورزی
اثرکودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه برکارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاییزه
The Effect of the IWB-mediated Corrective Feedback versus Conventional Approach to Corrective Feedback on L2 Vocabulary Learning by Iranian Intermediate EFL Learners

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • سمانه