تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
الگوهای معماری پایدار در کویر ایران و همخوانی آن با اکولوژی
چشم اندازها در راهبردها ابزارها ومهارتهای مدیریت تامین سازمانها
شناسایی و اولویت بندی چالش های تحویل به موقع پروژه های ساخت نفت کش با رویکرد MCDM . مورد مطالعه: شرکت صدرا
نقدی بر بررسی ذهبی از تفسیر القرآن الکریم شبر
مقایسه اثرکودهای کلات آهن از طریق محلول پاشی در گیاه ذرت
واکنش تعداد کل گره و گره فعال تثبیت نیتروژن و غلظت و محتوی نیتروژن ریشه و شاخساره به تنش شوری و نحوه عرضه نیتروژن در دو رقم یونجه بمی و قره یونجه
برآورد ضریب گیاهی کلزا با استفاده از مدل شبیه سازی رشد WOFOST مطالعه موردی :دشت قزوین
نوسازی، مقاوم سازی وبهسازی سکونتگاه های فرودست شهری ازرویا تاواقعیت مطالعه موردی:بافت های فرسوده وناپایداردر اسلام شهر
ارتقاء مدلسازی رشد تومور سرطانی با ترکیب روش درمانی ضد رگ زایی و شیمی درمانی
بررسی اثار فرهنگ سازمانی و سیستم های حسابداری مدیریت بر عملکرد عملکرد

  • ۹۶/۰۷/۱۰
  • سمانه