تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

گردشگر ها؛ هر آن چه که یک گردشگر نیاز دارد…!

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ب.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
Accurately forecasted the price of electricity market using optimized neural network
پیش بینی رفتار شار در غشای میکروفیلتراسیون با استفاده از شبکه عصبی
مطالعه آمپدانسی درباره خصوصیات خوردگی درپوش لاکی کنسرو در تماس با تن ماهی آغشته به ترشی
شبیهسازی عددی ویژگیهای انتقال حرارت جریان الکترواسموتیک درون یک میکروکانال دوبعدی تحت تاثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی عرضی
بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی به روش حسابداری بهای تمام شدهدردستگاههای اجرایی
Modeling and Simulation of a Hybrid Micro-grid with Back to Back Power Electronic Converters
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار با استفاده از شبکه های فعالیت تصادفی شی گرا با هدف ارزیابی امنیت
Use of clay supported phosphoric acid as an efficient, recyclable and heterogeneouscatalyst for the synthesis of xanthenes
بررسی محدودیت بودجه با استفاده ازتابع تولید غیر مستقیم Lewbel در تولید سیب زمینی استان همدان
طراحی جدید از مالتی پلکسرها در تکنولوژی QCA

  • ۹۶/۰۶/۲۰
  • سمانه