تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
مقایسه دامنه های pp حاصل از تخمین های Aki-Richards و Shuey و بررسی نقش تغییرات ضریب پواسن
تحلیل عددی وتجربی هیدرودینامیک یک کیسه هوای مناسب برای سیستم بالا آورنده اجسام مغروق دریایی
مطالعه موردی : پیاده سازی روش تحلیل استاتیکی خطی دستورالعمل های بهسازی لرزه ای برای یک سازه بتنی با سیستم ستون دیواری، مقایسه با نتایج استاندارد 2800 زلزله و ارائه راه حل های بهسازی
بررسی پارامترهای مکانیکی کاهش دهنده قیمت مبدل حرارتی E-956 واحد آروماتیک پتروشیمی نوری و بهینه سازی توسط نرم افزار ASPEN-HETRAN
اثر آلایش اتم تیتانیم و تعداد تقارن های بلوری روی خواص اپتیکی ترکیب Pb(Zr1-xTix)O3
تأثیر کرم خاکی در تجزیه ماده آلی و چرخه عناصر غذایی در خاک جنگل
نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کارآفرین
مزایای بکارگیری ترانسفورمرهای با تلفات پایین در شبکه های توزیع نیروی برق
بررسی عملکرد نانو ذرات نقره در گندزدایی آب شهر همدان
ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه

  • ۹۶/۰۶/۱۵
  • سمانه