تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص های پوشش گیاهیدر اکوتون خشک
توصیه کودی فسفربا استفاده ازمعادله میچریخ - بری دربرخی مزارع گندم آبی شهرستان قزوین
ارزیابی تافنس شکست پوشش های نیکل-فسفر رسوب داده شده بر روی فولاد محور
تاثیر یادگیری و ساختار بر عملکردنوآورانه در صنعت مواد غذایی استان قزوین
بررسی سرمایه فکری و رابطه آن با بهره وری سازمان
Separation and preconcentration system based on silver nanoparticles assisted ionic liquidmicroextraction for determination of zinc in water and food samples by stopped-flow injection spectrofluorimetry
آنالیز عددی و تحلیل دینامیکی تأثیرات پر و خالی بودن مخازن بر عملکرد سازه ای مخازن فولادی استوانه ای
تعیین وضعیت پسماندهای عفونی وبررسی مدیریت آن دربیمارستان های استان بوشهر 95-1394
ارتباط بین سبکهای تفکرانگیزه پیشرفت پیشرفت تحصیلی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان رشته تربیت بدنی استان کرمان
ارائه الگوی مناسب جهت ارائه پیشبینی در حوزه تکنولوژیهای نرم، با مورد-پژوهی شرکت ایرانخودرو

  • ۹۶/۰۶/۱۴
  • سمانه