تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی تأثیر مواد آلی به روش مالچ عمودی بر خصوصیات فیزیکی وشمیایی خاک وبهبود عملکرد نیشکر
مروری جامع بر مطالعات انجام شده در زمینه افشانک های سمپاشی
مدلسازی تغییرات مکانی دما در استان کرمانشاه با استفاده از تکنیکهای GIS
رسالت دانشگاه فرهنگیان و آینده تربیت معلم
بررسی امنیت در شبکه های وایرلس NFC,RFID و شناسایی حمله های احتمالی
بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان جندی شاپور اهواز
بررسی خواصآنتی اکسیدانی و قدرت رادیکال گیرندگی عصاره برگ گیاه قاصدک (Taraxacum Officinale)
مطالعهی آسیبپذیری لرزهای منطقهی 7 تهران بادر نظر داشتن عدم قطعیتهای موجود در دادهها با کمک نرم افزارArcGIS
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان تامین اجتماعی استان تهران
بررسی جریان ترافیک و ارایه راهکارهایی برای کنترل ورفع موانع آن به کمک شبیه سازی در کمک نرم افزار GIS (نمونه موردی خیابان امام خمینی سیرجان)

  • ۹۶/۰۹/۱۱
  • سمانه