تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
رابطه بین احساس محرومیت نسبی با فرهنگ سیاسی (بررسی مورد شهرستان اندیمشک)
بررسی عوامل موثر در انجام خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه، یک ارزیابی از پیشگویی کنندگی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری روانی زنان مبتلا به سرطان پستان
طراحی مدلی برای طرحریزی یکپارچه و استراتژیک گروههای تکنولوژی ساخت پذیر در سطح شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر: مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا
آسیب نقل به معنا در احادیث، عوامل و پیامدها
مطالعه اثر تنش شوری و همبستگی بیه صفات در هیبرید طبیعی بنه باغی به عنوانپایه در درختان پسته
مدل سازی داده های بارندگی درمناطق خشک با استفاده ازروش سری زمانی باکس ـ جنکینز نمونه موردی استان خراسان رضوی
رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانه های اختلال خوردن در دانش آموزان دختر شهرستان بناب
جایابی پارکینگ ماشین برقی در شبکه توزیع مبتنی بر منبع انرژی بادی
تأثیر گاز ازن بر روی نگهداری گندم

  • ۹۶/۰۹/۰۳
  • سمانه