تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی متغیرهای موثر بر تأخیر وسایل نقلیه در اثر تداخل با عابران پیاده در تقاطعات چراغ‌دار و بدون چراغ در شهر تهران
نقش تکنولوژی رادیو شناسه در کیفیت ارائه خدمات
Well Bore Stability Using the Mogi-Coulomb Failure Criterion and Elasto-Plastic Constitutive Model
کارایی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل
Enzymatic saccharification of sugar beet pulp by novel mutants of Trichoderma reesei NRCAM 5 for bioethanol production
بررسی فرایند جوشکاری انفجاری استوانه های هم محور به روش IWP LsDyna با استفاده از نرم افزار اجزای محدود
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های اتانولی و متانولی گیاه Acorus calamus بر روی دوگونه باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و سالمونلاتیفی
تاثیرمالیات های غیرمستقیم زیست محیطی برپایداری منابع آب مطالعه موردی منابع آب استان کرمان
عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تشکیل تعاونی آب بران (مطالعه موردی طرح باویسی سرپل ذهاب)
بررسی عوامل موثر بر تولید شیر گوسفند قزل و دورگ های قزل-آرخامرینوس، قزل-بلوچی، مغانی-آرخامرینوس و بلوچی-مغانی با استفاده از دستگاه شیردوشی ماشینی

  • ۹۶/۰۸/۲۸
  • سمانه