تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
شبیه سازی تغییرات دما و سینتیک استحاله یوتکتوئیدی در حین سرد شدن مداوم میله هایی از جنس فولاد 1080
ارزیابی تنوع ژنتیکی Pennyroyalجنوب غرب ایران با نشانگر ISSR
تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی به کمک سیستمهای طبیعی: بررسی مروری بکار گیری گیاه سنبل آبی
نقش مدیریت دانش در توسعه و بهبود اقتصادی
بررسی اثرمیدان مغناطیسی ثابت بر فرایند تولید هارمونیک های اول و دوم از سطح پلاسمای سرد با زوایای تابش متفاوت
بررسی سیستم تصفیه فاضلاب USBF در مقایسه با سیستم تصفیه فاضلاب SBR در تصفیه انواع فاضلاب
نقش منابع ژیوژنیک در ورود ارسنیک به محیط مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران در هشت سال اخیر
Numerical Modeling of Dynamic Testing System for Structural Virtual Hybrid Simulation
بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت نهاوند از لحاظ خورندگی و رسوب گذاری با استفاده از نرم افزار (ArcGIS)
حل تحلیلی توزیع دمای گذرا در یک استوانه توخالی با شرایط مرزی آمیخته(روبین) در مرزهای داخلی و خارجی با استفاده از سری فوریه

  • ۹۶/۰۸/۲۴
  • سمانه