تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ACOUSTIC EMISSION FATIGUE CRACK CHARACTERIZATION IN EPOXY L160 BY FUZZY CLUSTERING MEANS
بررسی گوسفندان سالم شهرستان گرمسار به عنوان مخزن احتمالی اشریشیاکلی انتروپاتوژیک (EPEC)و شیگاتو کسیژنیک (STEC) با استفاده از روش PCR چندگانه
بررسی کانی شناسی و مینرال شیمی سنگهای آتشفشانی کوه دم
داده کاوی آموزشی بر اساس ANFIS
ارزیابی روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش درمقیاس 1:50000 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دماوند)
بررسی اثر آرد سنگینک (latirus sativus) بر خواص کمی و کیفی نان بربری مخلوط گندم-سنگینک
تاثیر شعاع یونی کاتیون های محل A در پایداری فاز فرومغناطیسی منگنایت ها
بررسی ارتباط بین مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه اثر مانسون زمستانه بر میزان مواد آلی کل (TOM)در رسوبات زیر جزر ومدی سواحل شمالی دریای مکران
رابطه بین سطح اراضی آگروفارستری، جمعیت روستاها و توسعه آگروارستری در منطقه ازنا خرم آباد

  • ۹۶/۰۸/۲۳
  • سمانه