تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی رابطه فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در بیمارستان افضلی شهر کرمان
بررسی رابطه استرس و عملکرد کارکنان در شرکت سایپا
توسعه روش میکرواستخراج فاز مایع برپایه انجماد برای استخراج آثار ماده دی متوکسی سیکلوهگزیل متیل سیلان C-DONOR به عنوان الکترون دهنده خارجی در پساب حاصل ازواحدهای پلی اولفین و اندازه گیری به روش GC-FID
مطالعه عملیات حرارتی آنیلینگ گرید بیومدیکال Ti-6Al-4V بعد از عملیات سطحی T.I.G
جداسازی ترکیبات جانبی آروماتیکی از نرمال پارافین های C10-C14 بوسیله غربال ملکولی 13X
شناخت حفاظت محیط زیست و جامعه مطالعه موردی آگاهی دانشجویان شهربندرعباس ازمبانی محیط زیست
بررسی طرح ارتقاءسیستم ذخیره سازی پسماندهای شهری به مخازن زیرزمینی بارویکردبهداشت شهری
Comparing learning algorithms in neural network for diagnosing cardiovascular disease
استخراج اطلاعات از کانال های اخبار در رسانه اجتماعی توییتر
نقس سواد بر فرزند پروری

  • ۹۶/۰۸/۲۱
  • سمانه