تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی پارسی با نگرشی در شرایط تشکیل انیدریت در مرز آسماری و پابده
بررسی افزایشکسر حجمی ذرات تقویت کننده سرامیکیTiB2 برریز ساختار و خواصمکانیکی کامپوزیتهای پایه آلومینیمی Al - TiB2 تهیه شده به روشریخته گری
تهیه ی بدنه های زینتر شده از نانو پودر فلور هیدروکسی آپاتیت درون کوره و تحت ماکروویو
امکان سنجی توسعه گردشگری درشهرمرزی بانه درچارچوب مدل استراتژیک Swot
مدلسازی اعتماددرکنترل امنیت واعتمادبه سامانه های نرم افزاری
راهکارهای طراحی شهری توسعه محیط های دوستدار فعالیت درکلان شهرها (با محوریت بررسی جوامع اروپایی و آمریکایی)
طبیعی گرایی در فلسفه اخلاق معاصر؛ با تمرکز بر مصادیق کاربرد علوم تجربی در قلمرو فلسفه اخلاق
میکرو بایو استراتیگرافی توالی های ائوسن میانی-بالایی چاه گچساران واقع در فرورفتگی دزفول جنوبی
کیفیت آب، عاملی موثر بر پتانسیل تورمی خاک های متورم شونده
استفاده ازالگوریتم های داده کاوی درمحیط زیست نمونه موردی پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی برای تحلیل داده های هواشناسی

  • ۹۶/۰۸/۱۸
  • سمانه