تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک ازپسماندلیگنوسلولزی به همراه گونه تاغ وپلی پروپیلن ضایعاتی وبررسی خواص فیزیکی ومکانیکی آن
ارایه مدل مفهومی اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه برای تامین مواد غذایی ضروری قبل از زلزله
تحلیل اقتصادی وامکان سنجی به کارگیری سامانه ی کنترل خودکارسرعت درمحورآزادراه پیامبراعظم ص درمحدوده استان آذربایجان شرقی
مقایسه ویژگیهای شخصیتی در مردان شاغل و زنان خانهدار
بررسی اثرات اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد صاعقه به خطوط هوایی در کابلهای زمینی شبکه های توزیع
تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC
ارزیابی عملکرد شبکه ارتباطی شهری تحت تأثیر عامل زلزله از دید پدافند غیر عامل با استفاده از GIS,ANP
An Experimental Feasibility Study on Regenerative Semi-Active Suspension Systems
بررسی اثرآنتی اکسیدانی بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عصاره گیاه مرزنجوش بر پایداریروغن سویا
Nonlinear transversely vibrating beams by the homotopyperturbation method with an auxiliary term

  • ۹۶/۰۸/۱۵
  • سمانه