تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
چگونگی دستیابی به الگوهای کالبدی در معماری و شهرسازی اسلامی با استفاده ازهندسه فراکتال
تحلیل سیکل جذبی دواثره سری لیتیوم بروماید به همراه بویلر و برج خنک کن از نظر قانون دوم ترمودینامیک
تریاژ، تغییرات تکنولوژیک در دهه گذشته و یکپارچه سازی با سامانه های اطلاعاتی مدیریت بحران (DMIS
بررسی فون بنتیک خورهای سلطانی ولشکری شهرستان بوشهر در ساحل خلیج فارس
بررسی موانع استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجراییاستان آذربایجان غربی
بررسی میزان باقیمانده حشره کش دیازینون در محصول گیلاس عرضهشده در میدان میوه و تره بار مرکزی استان تهران
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی موانع استقرار دولت الکترونیکی در ایران
Dependence of pile-up on elastic deformation, penetration depth and contact friction during sliding indentation
ارزیابی پایداری شیروانی ها با استفاده از روش تحلیل تغییر شکل گسسته DDA و روندیابی موقعیت خط لغزش
مدلسازی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمی GPS

  • ۹۶/۰۷/۰۹
  • سمانه