تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی
استفاده بهینه از الکتروپمپ های شناور
ضرورت استانداردسازی رویه ها و دانش فنی مدیریت پروژه های بزرگ به روش -EPC ارایه یک مدل پیشنهادی
اثر بخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویت کننده و سرکوب کننده های افکار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
MAGNETIC PROPERTIES OF AND-FE-B BONDED MAGNET USINGA
نقشه های پهنه بندی مکانی و زمانی یون سدیم در حوضه های جنوب استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارائه روش ماشینی آزمون نفوذ خبره محور
بررسی موانع موجود در نظام آموزش استعدادهای درخشان استان خوزستان از دیدگاه صاحب نظرات و عوامل اجرایی
بهبود پیش بینی و تخمین بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مقایسه دو روش خطاهای انسانی Human HazopوCREAM با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP در اتاق کنترل واحدهای نمک زدایی و تقویت فشار گاز مارون

  • ۹۶/۰۷/۰۷
  • سمانه