تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری طبیعت مطالعه موردی: گیان نهاوند
بهینه سازی فرایند تولید استر2-اتیل هگزیل 2- اتیل هگزانوات به عنوان یک نمونه ازاسترهای سنگین درسامانه پیوسته درحضور کاتالیزورپاراتولوئن سولفونیک اسید
بررسی تاثیرفاصله بازشوهای مستطیلی در رفتار غیر خطی دیوارهای برشی بتن مسلح مقاومسازی شده با الیاف پلیمری
بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترافیکی میادین شهری (با رویکرد کلان شهرهای ایران)
ارزیابی واولویت بندی نقش کاربری های ناسازگاردرزیست بوم پایدارمنطقه های شهری مطالعه موردی: شهرملایر
حل مسأله معکوس شناسایی پارامترهای مدل اجزاء محدود تیر غیریکنواخت به کمک الگوریتم بهینهسازی ژنتیک
پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز)
تعیین کنندههای نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از منابع آب مورد مطالعه بند موان استان فارس
نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در توسعه فرهنگ کارآفرینی(با تاکید بر دانشگاه های ایران)
اثر تنش خشکی و غرقابی بر میزان جوانه زنی بذر گیاه آنتمیس در دو منطقه توسکستان و چناران در استان گلستان

  • ۹۶/۰۷/۰۶
  • سمانه