تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

فروش Google Nexus 5X از امروز آغاز شد

جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۳۰ ق.ظ


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی تاثیر عبور تونل بر سازه های سطحی و میزان نشست سطح زمین در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش سختی نسبی
Improving QRS Detection for Artifacts Reduction
پیش بینی سیگنال تغییر پذیری نرخ ضربان قلب با استفاده از مدل سازی تطبیقی دینامیکی فازی
تحلیل اثرگذاری سطح نقدینگی برتصمیمات تامین مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
ارزیابی شوری در خاک های پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و مناطق مجاوربا استفاده از هدایت الکتریکی و شاخص ΔpH
کاربرد منطق فازی در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی سکونتگاه های شهری با استفاده از پارامترهای ژئومورفولوژی مطالعه موردی: شهر کرمانشاه و نواحی پیرامون
مطالعه اکولوژیکی پراکنش و تنوع زیستی ماهیان جنس Aphanius Nardo, 1827 بر اساس تغییر نوع بستر رودخانه
الگوریتم های به روز رسانی افزایشی الگوهای پرتکرار مبتنی بر FP-growth
تکیه در واژه های روسی و فارسی و تداخل آ ن ها از منظر زبان آموزان فارسی زبان
معرفی و کاربرد الگوی فرمی پوست بدن در طراحی پوسته های ساختمانی

  • ۹۶/۰۶/۳۱
  • سمانه