تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
استفاده از تصفیه حرارتی -قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از خصوصیات سیتوژنتیکی در گونه گون مرتعی Astragalus cyclophyllosدر راستای حفاظت و پایداری مرتع
تحلیلی بر توسعه پایدار در روستای بوان
تخمین مسیرهای کاربران شبکه ترافیکی با استفاده از داده های ذخیره شده از شبکه سلولی در تلفن همراه
بررسی ارتباط بین تسهیلات اعطایی و عملکرد اقتصادی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تجربی اثر سوخت های ترکیبی بیواتانول-بنزین بدون سرب در نسبت های مختلف حجمی بر مشخصه های عملکردی موتور اشتغال جرقه ای
بررسی آسیب پذیری و حملات نفوذ در مکانیزم های امنیتی وب
کاربرد پروتئینهای شیر در درونپوشانی اجزای غذایی
بررسی رابطه بین ساختارسازمانی بامیزان رضایت شغلی کارکنان آموزش وپرورش شهراهواز
تعیین و مقایسه رابطه هدایت الکتریکی و مقدار کل جامدات محلول در رودخانه های زاینده رود و کارون

  • ۹۶/۰۶/۱۴
  • سمانه