تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند

تکنولوژی تلفن های هوشمند * تکنولوژی تلفن های هوشمند


تکنو سمانه

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی اثرات سیاستهای قیمتی و مالیاتی برمتغیرهای کلان اقتصاد، انرژی و محیط
Experimental investigation of new additive to optimize the properties of synthetic-based drilling fluid
مدلسازی رتبه کاسته متعادلات آب کم عمق دو بعدی بدون تصویر گالرکین در یک چارچوب بدون معادله
اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون
بررسی و ارزیابی اقلیم گردشگری شهرستان دالاهو با استفاده از شاخص TCI
رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه با بینش شناختی زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به بهزیستی شهرستان شهریار
بررسی تأثیر تولید سبز بر اشتغال بخش کشاورزی
بررسی و تحلیل سیستم خط لوله جهت انتقال ذخایر بوکسیت منطقه دابولا به بندر کناکری در گینه توسط ایران
استخراج فلزات سنگین کادمیم و سرب از آب توسط چارچوب های فلز- آلی نانو متخلخلZn-ip از طریق تبادل کاتیونی و با استفاده از تشعشعات فراصوت
شبیه سازی جهت گیری الیاف شیشه در هندسه دیسکی با روش المان محدود

  • ۹۶/۰۶/۱۳
  • سمانه